Důležité informace

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Společnost CACA Business Limited s.r.o. se sídlem Komenského 538, 798 52 Konice, IČO: 06462651, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značnou C 102172 (“Správce”.), má zájem zpracovávat informace týkající se osobních údajů zákazníků (“subjekt údajů”). Informace týkající se subjektů údajů představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”).


Společnost CACA Business Limited s.r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není orgánem státní moci či veřejným subjektem, hlavní činnosti nespočívají v operacích zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé, pravidelné a systematické monitorování osob, ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: info@praguetruffle.com

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA A SPOLUÚČASTNÍKŮ
 1. Zákazník je srozuměn s tím, že CACA Business Limited s.r.o. je oprávněna pro účely plnění smlouvy v souvislosti s poskytováním našich služeb (Food Tour, zážitková gastronomie) a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, bankovní spojení a údaje o platební kartě (pokud jste ji použili), a v případě potřeby údaje o alergiích, lécích, zdravotním stavu a zdravotní pojišťovně.

Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

 1. Pro účely plnění smlouvy poskytováním našich služeb (Food Tour, zážitková gastronomie) budou informace uvedené v čl. 1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CACA Business Limited s.r.o. (zejména hostinským zařízením, především pak restauracím). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě v souvislosti se službou naší společnosti, pokynech k food tour / zážitkové gastronomii, případně je obdrží zákazník nejpozději během samotné akce. Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů poskytne CACA Business Limited s.r.o. na žádost zákazníka.
 2. Zákazník bere na vědomí, že CACA Business Limited s.r.o. je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.
 3. Výše uvedená ustanovení čl. 1 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu poskytující našich služeb uzavřel (spoluúčastníci). Uzavřením smlouvy zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za všechny účastnící se osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.
 4. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:
  • a) Požadovat od CACA Business Limited s.r.o. přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
  • b) Požadovat, aby CACA Business Limited s.r.o. omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud:
   • (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů
   • (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití
   • (iii) CACA Business Limited s.r.o. již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků, nebo
   • (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CACA Business Limited s.r.o. převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.
  • Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
  • c) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • d) Získat od společnosti CACA Business Limited s.r.o. kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je CACA Business Limited s.r.o. povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů:
   • (i) účel zpracování
   • (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává
   • (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
   • (iv) plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby
   • (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování
   • (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu
   • (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
  • e) Získat své osobní údaje, které CACA Business Limited s.r.o. zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud
   • (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů, nebo
   • (ii) zpracování se provádí automatizovaně Pokud je to možné, předá CACA Business Limited s.r.o. osobní údaje zákazníka jinému správci.
COOKIES

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem zařízení (počítači, mobilním zařízení nebo jiném přístroji umožňujícím přístup k internetu), pomocí něhož používáte naše webové stránky, a pokud je po opuštění našich stránek nesmažete, jsou opět využívány během Vašich dalších návštěv. Cookies používáme ke zlepšení funkčnosti našich stránek a zjednodušení Vaší příští návštěvy, zejména pak pro tyto činnosti: uložení předvoleb a nastavení, která umožňují, aby naše webové stránky fungovaly správně, přihlášení a ověřování. Pokud se nechcete stále přihlašovat a odhlašovat, díky cookies nemusíte, zabezpečení. Cookies používáme k odhalování podvodů a zneužití našich webových stránek, analýzy. Pomocí cookies shromažďujeme data pro naše analytické nástroje, marketing. Cookies využíváme pro vyhodnocení našich marketingových kampaní nebo pro oslovení zákazníků, sociální sítě. Některý obsah z našich stránek můžete sdílet s Vašimi přáteli. Navzdory výše uvedenému na základě souborů cookies Vás nejsme schopni identifikovat na úroveň konkrétní fyzické osoby.

JAK ODMÍTNOUT POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES?

Cookies z Vašeho počítače nebo z jiného zařízení můžete snadno vymazat pomocí Vašeho prohlížeče. Návod, jak zacházet se soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nabídce “Nápověda” Vašeho prohlížeče. V takovém případě je ale možné, že se Vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení pro Vás bude složitější a nebude se Vám zobrazovat nabídka výrobků odpovídající právě Vašim potřebám. Budete-li používat naše stránky beze změny nastavení, budeme to považovat za souhlas s používáním cookies na našich stránkách.

ANALYTICKÉ NÁSTROJE WEBU

STATISTICKÁ DATA
Pokud využíváte naše webové stránky, shromažďujeme statistické údaje o Vaší aktivitě, které dále využíváme ke zlepšení našich služeb.

GOOGLE ANALYTICS
Služba, která umožňuje analýzu našeho e-shopu. Je od společnosti Google Inc. („Google“). Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.

SKLIK, ADWORDS
Tyto služby jsou marketingové nástroje, které nám umožňují nabízet naše služby novým nebo stávajícím zákazníkům. Poskytují je společnosti Google nebo Seznam. Aby služby fungovaly správně, využívají cookies.